banner2.jpg

Förare på väg

Projektet - Förare på väg - syftar ytterst till att påverka strukturer och attityder inom branschen, säkerställa framtida rekrytering både vad avser förare och gymnasielärare samt förbättra gymnasieutbildningen genom närmare samarbete med branschen.

Det riktar sig till samtliga lärare och rektorer inom fordonsprogrammens transportgren, inom samtliga gymnasieskolor i Norr- och Västerbotten som har detta program.

Det riktar sig även till enskilda åkeriföretag, deras samtliga förare och ledare.

Det gäller de åkerier som är delägare i BDX i BD län, Bilfrakt.se i AC län, Inlandsfrakt i AC läns södra inland, samt ett par större fristående åkeriföretag. Ca 80% av alla åkeriföretag i Norrbotten och Västerbotten omfattas på detta sätt av projektet.

Förare på väg är ett unikt gränsöverskridande projekt i Norr- och Västerbotten med deltagande från samtliga branschorganisationer och skolor. 

Projektets fokus ligger på:

- Jämställdhet
- Pedagogiskt nytänkande
- Banbrytande samarbete mellan utbildning och arbetsplats

Målbilden är enkel och tydlig:
Fler och bättre utbildade tjejer och killar till föraryrket.  Projektet skapades utifrån en samsyn hos ingående partners, om att det ställs allt högre krav på kvalitet, miljö, trafiksäkerhet, leveranssäkerhet och kundanpassning för transportnäringens aktörer.

Därför måste företagen höja kraven på sitt eget sätt att arbeta, och därmed även kraven på sina egna medarbetare, samt på de utbildningsinstitutioner som skall leverera framtidens medarbetare. Föraren är ett transportföretags viktigaste resurs.

Det är förarens kompetens och sätt att bemöta kunden som i första hand påverkar deras inställning till företaget. Föraren är kanske den första och enda personliga kontakten som kunden har med företaget och det intryck han ger blir bestående och avgörande för hur kundrelationen utvecklas. En bra första kontakt banar väg för en positiv kundrelation.

Det är en stor brist på utbildade yrkesförare och det kommer behövas 5-6000 nya förare per år i Sverige. C:a 2000 utbildas på våra gymnasieskolor.  Avgörande för branschen på sikt är föraryrkets attraktionskraft. Det måste utvecklas i takt med kommande generationers krav och förväntningar på en attraktiv arbetsplats.

Förare på väg - Förstudie och handlingsplan